Sponsors

Mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vi phạm chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Mức xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Tải về Nghị định 171

Tải về Nghị định số 171/2013/NĐ-CP định dạng doc, pdf

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 171 - Danh mục tham chiếu

Danh mục tham chiếu các điều thuộc Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 1 - Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 2 - Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 3 - Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 4 - Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 5 - Vi phạm quy định về vận tải đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 6 - Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 1 - Vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 2 - Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 3 - Vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 4 - Vi phạm quy định đối với nhân viên đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 5 - Vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 6 - Vi phạm khác có liên quan đến giao thông vận tải đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương IV - Thẩm quyền, thủ tục xử phạt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật