Tiếng Việt Luật Giao thông đường bộ   English Viet Nam Law on Road Traffic
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
www.tinhkinhte.com

Mẫu số 02 - Thông tư số 36/2010/TT-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Mẫu số 02

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe (Owner’s full name): ..............................................................................

Địa chỉ (Address): ..................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):............ cấp ngày... /... /...  tại ..........

Điện thoại(phone number):............. Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar):...............

Nhãn hiệu (Brand):................................  Số loại(Model code):..................................

Loại xe(Type): ....................................... Màu sơn(color): .......................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ............  Dung tích(Capacity): ...................cm3

Số máy (Engine N0): .................................... Số khung(Chassis N0): ......................

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange,numberplates, registation)

...............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

 

............, ngày (date)....... tháng ...... năm .......
CHỦ XE (Owner’s full name)  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
(Sinature, write full name……)

   

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ: .............................                   BIỂN SỐ MỚI: ............................

Đăng ký mới  Đổi, cấp lại đăng ký, biển sốĐăng ký sang tên, di chuyển

 

         DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

        (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

 

Nơi dán bản cà số máy

 

 

Nơi dán bản cà số khung

Kích thước bao: Dài ..................  m; Rộng ....................  m; Cao ...................... m

Tự trọng: .....................................................kg; Kích cỡ lốp: ................................

Tải trọng: -Hàng hoá: ................................... kg; Trọng lượng kéo theo: ............  kg;

Kích thước thùng: ....................................... mm Chiều dài cơ sở.....................mm;

Số chỗ: ngồi ........................ ,đứng ............................... ,nằm  ............................ ;

        THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

LOẠI CHỨNG TỪ

CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...(2)...

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 ________________________________
(1)ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng; (2)ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

.........., ngày..... tháng..... năm......

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

  …(1)… (Ký tên và đóng dấu)

 

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật